ANBI kerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Zandvoort

Telefoonnummer
(facultatief):

0612120218

RSIN/Fiscaal
nummer:

818891142

Nummer Kamer
van Koophandel

Website adres:

76431991

www. kerkzandvoort.nl

E-mail: *

info@kerkzandvoort.nl

Adres: *

Poststraat 1

Postcode:

2042HA

Plaats:

Zandvoort

Postadres:

Poststraat 1

Postcode:

2042HA

De Protestantse gemeente te Zandvoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse
 Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de
kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te
vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Zandvoort.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verderhebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden
  gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke
  Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar
  de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht
  van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld,
  belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm
  van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en
  Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde
van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk
Zandvoort kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale
regeling rechtspositie predikanten’. Zie
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste
gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2021 van activiteiten binnen de prot gem Zandvoort

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn)
vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere
kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht
onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd
om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.